Belgeler

Yatırım Projeleri İçin Ek A8 "İklim Koşullarına Uyum Değerlendirmesi"nin Doldurulmasına İlişkin Açıklayıcı Not

Öncelik 1 "Çevre dostu sınır ötesi bölge", Özel hedef 2.1. "Enerji verimliliğinin teşvik edilmesi ve sera gazı emisyonlarının azaltılması" ve Özel hedef 2.6. "Döngüsel ve kaynak verimli bir ekonomiye geçişin teşvik edilmesi" kapsamında açık çağrıya proje teklifleri hazırlamak amacıyla altyapı türleri, ortak ülkelerin ulusal mevzuatı göz önünde bulundurularak uygun maliyetler ve özel gereklilikler altında tanımlanmıştır.

1.1 Tahmini Bütçe Eki’nde (Ek 1.1) Değişiklikler

INTERREG Bulgaristan-Türkiye Programı 2021-2027 döneminin Uygulama Birimi, INTERREG Bulgaristan-Türkiye Programı 2021-2027 Bölgesel Stratejisi kapsamında sunulacak olan proje ön teklifleri için 1. Çağrı başvuru paketinin 1.1 Tahmini Bütçe formunda (Ek 1.1) değişikliğe gitmiştir.

Yatırım yüzdesinin hesaplanmasındaki teknik hatalar düzeltilmiştir.

Bölgesel Strateji kapsamında proje ön teklifine yönelik Başvuru rehberi hakkında kamuoyu istişareleri

Interreg IPA Bulgaristan-Türkiye 2021-2027 dönemi Bölgesel Strateji Yönetim Kurulunun Operasyonel Birimi, Programın Bölgesel Stratejisi kapsamında Öncelik ekseni 2 “Sınır Ötesi Bölgede Bütünleşik Kalkınma” kapsamında hibe sağlanacak olan proje ön tekliflerine yönelik Başvuru Rehberini kamu istişaresine sunmak amacıyla yayınlamıştır.

Çağrının odak noktası; yerel ekonominin artan rekabet gücü, dijital ve yeşil dönüşüme dayalı sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik büyümenin sağlanmasıdır.