Документи

Оценка на въздействието на Интеррег ИПП Програмите за трансгранично сътрудничество в периода 2014 - 2020

През 2023 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството възложи договор за услуга за оценка на въздействието на Интеррег програмите за трансгранично сътрудничество, съфинансирани по Инструмента за предприсъединителна помощ 2014-2020, управлявани от Република България.
Оценката е извършена в периода март – ноември 2023 г.

Указания за попълване на приложение А8 по Приоритет 1

За целите на подготовката на проектни предложения в отворената покана от Приоритет 1 „Екологично чист трансграничен регион”, Специфична цел 2.1. „Насърчаване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите на парникови газове“ и Специфична цел 2.6. „Насърчаване на прехода към кръгова и ресурсно ефективна икономика“, типовете инфраструктури са определени според допустимите разходи и изисквания съгласно националното законодателство на страните-партньори.

Промени в 1.1 Бюджетна прогноза (Приложение 1.1).xlsx

Оперативното звено на Програма INTERREG VI-A ИПП България-Турция 2021-2027 г. обявява промени в 1.1 Бюджетна прогноза (Приложение 1.1) на пакета за кандидатстване по Покана 1 за проектни идеи/концепции в рамките на Териториалната стратегия по Програма INTERREG VI-A ИПП България - Турция 2021-2027.

Коригирани са технически грешки при изчисляването на процента на инвестицията.

Обществено обсъждане на условията за кандидатстване с проектни концепции по Териториалната стратегия от програмата България-Турция 2021-2027

Оперативното звено на Съвета за управление на Териториалната стратегия по програмата ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2021-2027 публикува за обществено обсъждане условията за кандидатстване с проектни концепции в рамките на Териториалната стратегия по програмата, които да бъдат финансирани по приоритет  2 „Интегрирано развитие на трансграничния регион“.

Индикативна годишна работна програма за 2023 г.

УО на програмата за трансгранично сътрудничество България-Турция 2021-2027 публикува Индикативната годишна работна програма за 2023 г. с информация за планираните приеми на проектни предложения през годината.