Сигнали за нередности

Всяко лице има право да подава сигнали за нередности и измами, възникнали във връзка с изпълнението на проекти и програми, финансирани от фондове на Европейския съюз. Определението за нередности и измами можете да намерите ТУК.

В изпълнение на Постановление № 18 на Министерския съвет от 4.02.2003 г. за създаване на Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности, в Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” са определени служители, отговорни за борбата с измамите и нередностите.

Тези служители ще разгледат изпратените от Вас сигнали за нередности и в случай, че се потвърди тяхната достоверност, ще бъдат взети необходимите мерки и ще бъде стартирана процедурата по установяване, регистриране и докладване на нередности.

Важно:
Сигналите за нередности могат да бъдат подавани и анонимно. За да представлява сигнал за нередност, информацията, която следва да представите трябва да съдържа, най-малко ясна референция за конкретния проект и описание на нередността.
При подаване на сигнала опишете възможно най-подробно забелязаната нередност. Подаваните тук сигнали ще се проверяват, само ако са свързани с изпълнението на проекти финансирани по Програма ИНТЕРРЕГ VІ-А ИПП България - Турция 2021-2027  CCI 2021TC16IPCB005, по която Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” изпълнява функциите на Управляващ орган. В случай, че желаете да подадете сигнал за нередност по друга програма, по която Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” изпълнява функциите на Управляващ орган, Национален партниращ орган, Национален отговорен орган и Национално звено за контакт, моля свържете се със служителя по нередности, за да Ви даде указания за това как и къде да го направите.

Unlimited number of files can be uploaded to this field.
1 GB limit.
Allowed types: gif, jpg, jpeg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, mp4, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.