Първа покана за набиране на проекти по Приоритет 1

Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България

(Управляващ орган по програмата)

в сътрудничество с

Дирекция по въпросите на Европейския съюз на Република Турция

(Национален орган по програмата)

            Обявяват на 13 ноември 2023 г. Отворена  покана за набиране на проектни  предложения по Програмата (Интеррег VI-A) ИПП България Турция, чиято цел е укрепване на териториалното сближаване на трансграничния регион като се предостави подкрепа за повишаване конкурентоспособността на местната икономика, дигитална и зелена трансформация и разширяване на достъпа и подобряване на качеството на услугите от общ интерес, вкл. намаляване на замърсяването и негативните ефекти от изменението на климата.

            В рамките на програмата е предвидена директна финансова подкрепа за бизнеса по Приоритет 1 „Щадящ околната среда трансграничен регион“ 

            Специфични цели: 

            1.1 Насърчаване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите на парникови газове;

            1.2 Насърчаване на прехода към кръгова и основаваща се на ефективно използване на ресурсите икономика.

            Максимално допустима безвъзмездна финансова помощ на бенефициент – 200 000 евро

            Допустими кандидати – Микро, малки и средни предприятия, регистрирани и извършващи дейност в трансграничния регион в сектора на производството или услугите.

            Допустими дейности по специфична цел 1.1: 

-   Инвестиции за намаляване на емисиите на парникови газове и потреблението на енергия през целия жизнен цикъл на промишлеността, включително чрез замяна на старо оборудване с ново, по-енергийно ефективно;

-       Инвестиции за енергийна ефективност на сграден фонд, собственост на предприятия, когато в тях се извършват производствените процеси; 

-  Обмен на ноу-хау, добри практики и информация в областта на енергийната ефективност.

            Допустими дейности по специфична цел 1.2:

-  Насърчаване на кръгови производствени процеси чрез дейности свързани със закупуване на съответното технологично оборудване и разработване нови бизнес модели.

-     Разработване на регионални практики за сертифициране на местните продукти въз основа на техните различни показатели за устойчивост и въздействие върху околната среда

            Програмата е съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ III на Европейския съюз.

            Общата сума на безвъзмездната финансова помощ по Приоритет 1 „Щадящ околната среда трансграничен регион“ е  6 616 228  евро.

Програмната територия:

  • За България (административно ниво NUTS III) – областите Бургас, Ямбол и Хасково;

  • За Турция (административно ниво, еквивалент на NUTS III) – провинциите Одрин и Къркларели.

             Пълният пакет документи за кандидатстване, включващ Насоките за кандидатстване е публикуван на следните интернет страници:

            Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа българско време на 13 март 2024 г. Подаването на проектните предложенията ще става изцяло по електронен път чрез Съвместна електронна система за управление (Jems): https://jems-bgtr.mrrb.bg/

            За допълнителна информация можете да се свържете със Съвместния секретариат по Програмата, както следва:

JShaskovo@mrrb.government.bg

Основен офис в Хасково:  тел. +359 38 663 888;

Клон в Одрин: тел. + 90 284 214 9909.

 Пакет документи за кандидатстване: 

  1. Насоки за кандидатстване

  2. Формуляр за кондидатстване – наличен в Jems;

  3. Приложения и допълнителна информация

Последни въпроси и отговори по приема за МСП

Остават само 14 дни до крайния срок за подаване на проектни предложения за повишаване на енергийната ефективност и намаляването на парниковите газове на МСП. Всички получени въпроси с подробни разяснения можете да намерите тук. Приемът ще приключи на 20 март в 17.00 часа българско време.

Презентации за отворения прием към МСП

Управляващият орган на програмата България-Турция публикува презентации по отворената покана за проекти по приоритет 1 „Щадящ околната среда трансграничен регион“. Всичко, което трябва да знаете за процеса по подготовка и изпълнение, можете да намерите във файловете по-долу. В случай че решите да подавате проектно предложение, обърнете внимание на крайния срок – 20 март. 

Актуализирани въпроси и отговори по приема по Приоритет 1

Управляващият орган на програмата България-Турция подготви актуализирана версия на въпроси и отговори, свързани с кандидатстването по отворената покана по Приоритет 1 „Щадящ околната среда трансграничен регион“. Приемът на проекти ще продължи до 20 март т.г. 

Важно! Въпроси и отговори по отворения прием по Приоритет 1

Управляващият орган на програмата България-Турция подготви допълнена версия на отговори на Вашите въпроси, свързани с кандидатстването по отворената в момента покана по Приоритет 1 „Щадящ околното среда трансграничен регион“. Приемът на проекти ще продължи до 20 март 2024 г. 

ВАЖНО! Изменение на насоките за кандидатстване по Поканата за проектни предложения по Приоритет 1 „Щадящ околната среда трансграничен регион“ удължаване срока за кандидатстване

Уважаеми кандидати и заинтересовани страни, бихме искали да ви информираме, че по-долу е приложено изменение на насоките за кандидатстване. 

Модифицираният пакет включва следните документи: 

1. Насоки за кандидатстване;

2. Приложение 1 - Разяснение за режима на минимална помощ(de minimis); 

3. Анекс А6 – De minimis – Декларация за държавна помощ; 

4. Приложение 6 и Приложение 7 – Оценка и подбор на проектни предложения

5. Ревизирана версия на Договор за безвъзмездна помощ. 

Отворена покана за проектни предложения по Приоритет 1

Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България

(Управляващ орган по програмата)

в сътрудничество с

Дирекция по въпросите на Европейския съюз на Република Турция

(Национален орган по програмата)