ВАЖНО! Изменение на насоките за кандидатстване по Поканата за проектни предложения по Приоритет 1 „Щадящ околната среда трансграничен регион“ удължаване срока за кандидатстване

Уважаеми кандидати и заинтересовани страни, бихме искали да ви информираме, че по-долу е приложено изменение на насоките за кандидатстване. 

Модифицираният пакет включва следните документи: 

1. Насоки за кандидатстване;

2. Приложение 1 - Разяснение за режима на минимална помощ(de minimis); 

3. Анекс А6 – De minimis – Декларация за държавна помощ; 

4. Приложение 6 и Приложение 7 – Оценка и подбор на проектни предложения

5. Ревизирана версия на Договор за безвъзмездна помощ. 

Срокът за подаване на проектното предложение се удължава до 20 март 2024 г., 17 ч. местно време в България. Проектните предложения се подават изцяло по електронен път чрез Съвместната електронна система за наблюдение (Jems): https://jems-bgtr.mrrb.bg/

Документи
Прикачен файл Размер
Corrigendum to the application guideline 5.45 MB