Екологична оценка

Годишен доклад за въздействието на Програмата за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020 г. върху околната среда за 2023 г.

В изпълнение на разпоредбата на чл. 30, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, тук може да се запознаете с Годишния доклад за 2023 г. по наблюдение и контрол на въздействието върху околната среда и човешкото здраве при прилагането на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ ИПП България-Турция 2014-2020. 

Доклад за екологична оценка по програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Турция за програмния период 2021-2027 г.

Доклада за екологична оценка по програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Турция за програмния период 2021-2027 г. с отразени резултати от проведените консултации, нетехническо резюме към доклада и становище по Екологична оценка на Министерство на околната среда и водите, може да намерите приложени по-долу.

Стартиране на консултации по Доклада за екологична оценка по програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Турция за програмния период 2021-2027 г.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, в качеството си на Управляващ орган (УО) на програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ ИПП между Република България и Република Турция за програмния период 2021-2027 г. стартира консултации по Доклада за екологична оценка (ДЕО) на програмата, съгласно чл. 20, ал. 1, 2 и ал. 3 и чл.21, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична
оценка на планове и програми (загл. Изм. - дв, бр. 3 от 2006 г.).

Покана за участие в консултации по проекта на Задание за определяне на обхвата и съдържанието на доклада за екологична оценка по програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Турция 2021-2027 г.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, в качеството си на Управляващ орган (УО) на програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ ИПП между Република България и Република Турция за програмния период 2021-2027 г. стартира консултации (в България) по Задание за определяне на обхвата и съдържанието на доклада за екологична оценка (ДЕО) на програмата.