Общо 41 проектни предложения са подадени по Приоритет 1 „Щадящ околната среда трансграничен регион“

На 20 март 2024 г. приключи приемът на проектни предложения по отворената покана по Приоритет 1 „Щадящ околната среда трансграничен регион“, специфични цели 2.1 Насърчаване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите на парникови газове и 2.6 Насърчаване на прехода към кръгова и основаваща се на ефективно използване на ресурсите икономика.

В рамките на периода за кандидатстване са подадени общо 41 проектa от микро, малки и средни предприятия опериращи в трансграничния регион между България и Турция, които се разделят по специфични цели както следва: 

По СЦ 2.1 Насърчаване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите на парникови газове – 29 проектни предложения на обща стойност 10 518 673 Евро;

По СЦ 2.6 Насърчаване на прехода към кръгова и основаваща се на ефективно използване на ресурсите икономика - 12 проектни предложения на обща стойност 4 795 022 Евро;

Благодарим на всички за изпратените предложения и активното участие в процеса на кандидатстване!

Оценката на постъпилите проекти ще започне скоро. Резултатите от процеса на оценка може да проследите на нашия уебсайт и FB страница.