Отворена покана за проектни предложения по Приоритет 1

Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България

(Управляващ орган по програмата)

в сътрудничество с

Дирекция по въпросите на Европейския съюз на Република Турция

(Национален орган по програмата)

            Обявяват на 13 ноември 2023 г. Отворена  покана за набиране на проектни  предложения по Програмата (Интеррег VI-A) ИПП България Турция, чиято цел е укрепване на териториалното сближаване на трансграничния регион като се предостави подкрепа за повишаване конкурентоспособността на местната икономика, дигитална и зелена трансформация и разширяване на достъпа и подобряване на качеството на услугите от общ интерес, вкл. намаляване на замърсяването и негативните ефекти от изменението на климата.

            В рамките на програмата е предвидена директна финансова подкрепа за бизнеса по Приоритет 1 „Щадящ околната среда трансграничен регион“ 

            Специфични цели: 

            1.1 Насърчаване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите на парникови газове;

            1.2 Насърчаване на прехода към кръгова и основаваща се на ефективно използване на ресурсите икономика.

            Максимално допустима безвъзмездна финансова помощ на бенефициент – 200 000 евро

            Допустими кандидати – Микро, малки и средни предприятия, регистрирани и извършващи дейност в трансграничния регион в сектора на производството или услугите.

            Допустими дейности по специфична цел 1.1: 

-   Инвестиции за намаляване на емисиите на парникови газове и потреблението на енергия през целия жизнен цикъл на промишлеността, включително чрез замяна на старо оборудване с ново, по-енергийно ефективно;

-       Инвестиции за енергийна ефективност на сграден фонд, собственост на предприятия, когато в тях се извършват производствените процеси; 

-  Обмен на ноу-хау, добри практики и информация в областта на енергийната ефективност.

            Допустими дейности по специфична цел 1.2:

-  Насърчаване на кръгови производствени процеси чрез дейности свързани със закупуване на съответното технологично оборудване и разработване нови бизнес модели.

-     Разработване на регионални практики за сертифициране на местните продукти въз основа на техните различни показатели за устойчивост и въздействие върху околната среда

            Програмата е съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ III на Европейския съюз.

            Общата сума на безвъзмездната финансова помощ по Приоритет 1 „Щадящ околната среда трансграничен регион“ е  6 616 228  евро.

Програмната територия:

  • За България (административно ниво NUTS III) – областите Бургас, Ямбол и Хасково;

  • За Турция (административно ниво, еквивалент на NUTS III) – провинциите Одрин и Къркларели.

             Пълният пакет документи за кандидатстване, включващ Насоките за кандидатстване е публикуван на следните интернет страници:

            Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа българско време на 20 март 2024 г. Подаването на проектните предложенията ще става изцяло по електронен път чрез Съвместна електронна система за управление (Jems): https://jems-bgtr.mrrb.bg/

            За допълнителна информация можете да се свържете със Съвместния секретариат по Програмата, както следва:

JShaskovo@mrrb.government.bg

Основен офис в Хасково:  тел. +359 38 663 888;

Клон в Одрин: тел. + 90 284 214 9909.

 Пакет документи за кандидатстване: 

  1. Насоки за кандидатстване / Актуализирани насоки за кандидатстване

  2. Формуляр за кандидатстване – наличен в Jems;

  3. Приложения за попълване;

  4. Приложения за информация.

  5. Указания за попълване на приложение А8

 

Въпроси и отговори - обновено на 06.03.2024 г.

 

 

Документи
Прикачен файл Размер
Guidelines for applicants 1.54 MB
Annexes and attachments 13.43 MB