Актуализирани въпроси и отговори по приема по Приоритет 1

Управляващият орган на програмата България-Турция подготви актуализирана версия на въпроси и отговори, свързани с кандидатстването по отворената покана по Приоритет 1 „Щадящ околната среда трансграничен регион“.

Важно! Въпроси и отговори по отворения прием по Приоритет 1

Управляващият орган на програмата България-Турция подготви допълнена версия на отговори на Вашите въпроси, свързани с кандидатстването по отворената в момента покана по Приоритет 1 „Щадящ околното среда трансгра

ВАЖНО! Изменение на насоките за кандидатстване по Поканата за проектни предложения по Приоритет 1 „Щадящ околната среда трансграничен регион“ удължаване срока за кандидатстване

Уважаеми кандидати и заинтересовани страни, бихме искали да ви информираме, че по-долу е приложено изменение на насоките за кандидатстване. 

Модифицираният пакет включва следните документи: 

1. Насоки за кандидатстване;

2. Приложение 1 - Разяснение за режима на минимална помощ(de minimis); 

3. Анекс А6 – De minimis – Декларация за държавна помощ;