Приключване на програмата за 2014-2020 г. – отчитане и възстановяване на разходи

Уважаеми бенефициенти,
 
За да се осигури гладкото протичане на процеса по приключване на Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег ИПП България – Турция 2014-2020, Управляващият орган разработи следния график и срокове във връзка с процеса на проверка на отчетените разходи от бенефициентите след края на изпълнение на проекта :

Индикативна годишна работна програма за 2024 г.

Планираните покани за кандидатстване през 2024 г. може да откриете във файла по-долу::

България и Турция започват проект за борба с нелегалната миграция

   България и Турция започват изпълнението на проект на стойност 1.7 млн. евро по съвместната програма за трансгранично сътрудничество, с който ще се повиши ефективността в ограничаване на нелегалната миграция. „В момента инвестираме в сигурността не само на трансграничния регион, но и на целия Европейски съюз.